Archiv:

Publikováno 21.8.2014 do sekce Nezařazené

Jak probíhá pozůstalostní řízení? Lze zdědit dluhy?

notarska-komora

O přesném průběhu pozůstalostního (dědického) řízení informuje příslušný notář a to většinou osobu, která zajistila pohřeb zemřelé osoby (tj. zůstavitele). Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti, nelze si ho tedy vybrat. Vyřízení pozůstalosti je mu přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu, na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele, což znamená, že při dědění u zůstavitele, který zemřel před 1.1.2014 se použijí dosavadní právní předpisy.

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. (§ 1475 NOZ). Můžeme tedy zdědit také dluhy. NOZ v § 1704 přináší povinnost dědiců hradit dluhy zůstavitele v plném rozsahu, pokud neuplatní výhradu soupisu.

Stanovení ceny obvyklé od Vás může požadovat notář v případě, že probíhá pozůstalostní řízení. Jedná se o odborné posouzení ceny nemovitého majetku (staveb) zůstavitele, tj. zemřelé osoby. Hodnota pozemků se určuje na základě bonity půdy. V případě, že máte dokument s hodnotou nemovitosti (např. znalecký posudek, Odborné posouzení ceny obvyklé), který byl vyhotoven do 5 let od současného data, lze použít hodnotu z něj a není tedy potřeba nechávat vyhotovit nové posouzení. Odborné posouzení ceny obvyklé si můžete nechat vyhotovit buď přímo od znalce, nebo v realitní kanceláři.

Pro jeho zhotovení je nutné dodat do realitní kanceláře aktuální list vlastnictví. Poplatek za vyhotovení pro rok 2014 činí v Reality GAIA 605 Kč /stavba (uvedená cena je včetně DPH). Následně si s Vámi domluví makléř termín, kdy se u dané nemovitosti sejdete. Po vyhotovení Odborného posouzení ceny obvyklé jej makléř předá přímo notáři. V případě, že se dále rozhodnete zděděnou nemovitost prodat, můžete využít služeb naší realitní kanceláře.

Publikováno 11.8.2014 do sekce Aktuálně

Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ 2014

Daň z příjmu fyzických osob V tomto článku bychom Vás rádi seznámili se základními principy, které platí pro platbu zdravotního a sociálního  pojištění pro fyzické osoby, které podnikají. Neplacení pojištění u OSVČ je nejčastějším důvodem vzniku dluhů. Tento článek volně navazuje na článek předchozí s názvem: Dlužíte? Poradíme Vám.

 

Za OSVČ se považuje osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost a to buď jako hlavní činnost, nebo jako vedlejší činnost.

Oproti fyzické osobě, která nepodniká, je zdravotní pojištění (dále psáno ZP) odvozováno od výše příjmů za rok, přičemž každý měsíc se platí záloha. Do konce března se podá daňové přiznání za období od ledna do prosince předchozího roku. Přeplatek je možno vrátit nebo použit na zálohy na příští období. Současně se stanoví výše záloh pro další rok. Minimální záloha na ZP  je pro rok 2014 stanovena na 1.752,- Kč/měsíc.

Pokud OSVČ podniká jako vedlejší činnost a přijde o zaměstnání, přestože třeba do týdne sežene jiné zaměstnání a je z tohoto zaměstnání odvedeno pojistné na ZP odpovídající alespoň minimální mzdě, automaticky se po dobu, kdy nebyla zaměstnána, stává OSVČ podnikající na hlavní činnost a musí uhradit měsíční zálohu na ZP, kterou už jí nikdo nevrátí.

Sociální pojištění se skládá z části povinné pro OSVČ a nepovinné. Pro OSVČ je povinná účast na důchodovém pojištění a platba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

Platba probíhá podobně jako u zdravotního pojištění formou měsíčních záloh. Pro okres Hodonín má na starost Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/, se sídlem Národní třída 3200/38, 695 01 Hodonín.

Každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat na příslušnou správu sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za předchozí rok.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění aspoň v minimální výši ode dne zahájení činnosti. OSVČ vykonávající vedlejší činnost je povinna platit zálohy v případě, že se k důchodovému pojištění sama přihlásí.

Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2014

při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti bez účasti na důchodovém spoření 1.894,- Kč
při účasti na důchodovém spoření 1.700,- Kč
při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti bez účasti na důchodovém spoření 758,- Kč
při účasti na důchodovém spoření 680,- Kč

Pokud má OSVČ obrat (tedy příjmy bez výdajů, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se do obratu nezahrnují) vyšší než 1.000.000,- Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě, musí se zaregistrovat jako plátce DPH.