Co se změnilo u exekucí od září 2015

V posledních dnech jste mohli zaznamenat, že proběhla novela zákonů občanského soudního řádu a zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tzv. exekučního řádu. Zákon byl vyhlášen 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 164/2015 Sb, původně označen jako Sněmovní tisk č. 181. Novela zákona nabyla účinnosti od 1. 9. 2015.

exekucne_zabavenoV této novele je sepsán seznam věcí ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela/manželky, které jsou vyloučeny z výkonu rozhodnutí a tedy nemohou být zabaveny. V novele je doslovně stanoveno jako úprava § 322 odstavce 2:

  1. a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
  2. b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  3. c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
  4. d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
  5. e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  6. f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),
  7. g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.“.

Další novinkou je změna v § 325b odstavec 3: „O průběhu prohlídky bytu a jiných místností ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, pořídí zvukově obrazový záznam. O tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky.

Poslední významnou změna zní (V § 336i se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2):  „Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 30 000 Kč bez příslušenství. To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného nebo pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům.

 

 

Publikováno 1.11.2015 do sekce Aktuálně

Zpět na úvodní stranu

blog comments powered by Disqus