! SPOLUPRACUJTE JIŽ POUZE S ODBORNÍKY NA NEMOVITOSTI !

Pozor – od 1.1.2014 platí Nový občanský zákoník a vedle dalšího přináší tyto zásadní změny v oblasti převodu či nájmu nemovitostí:

1. Stavba je součástí pozemku

Stavba se stává součástí pozemku, je-li vlastník stavby rovněž vlastníkem pozemku. Pokud je vlastník stavby odlišný od vlastníka pozemku, vzniká jim vzájemně ze zákona vzájemné předkupní právo.

2. Převod bytu či nebytové jednotky

V případě, že vlastnické právo k bytu nebo nebytové jednotce vzniklo před 1.1.2014, postupuje se při převodu (ale i např. zřízení zástavy) nadále podle původní úpravy – tj. dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že prohlášení vlastníka budovy bude zavkladováno až po 1.1.2014, řídí se převod (ale i např. zřízení zástavy) bytu i nebytové jednotky úpravou Nového občanského zákoníku.

3. Nová úprava věcných břemen  

Dosavadní úprava věcných břemen byla nahrazena služebnostmi (pozemkové služebnosti – např. inženýrské sítě, na vodu, stezky, cesty a dále osobní služebnosti – např. užívací právo, požívací právo, služebnost bytu) a reálnými břemeny.

4. Zánik zákonného předkupního práva spoluvlastníků 

V případě podílového spoluvlastnictví k nemovitosti dochází k zániku zákonného předkupního práva. Podílový spoluvlastník tak nebude muset svůj podíl na nemovitosti při plánovaném prodeji nejprve nabízet ostatním spoluvlastníkům.

5. Nájem  

Veškeré nájemní smlouvy se řídí Novým občanským zákoníkem, i když byly uzavřeny podle původní úpravy. Posiluje se postavení pronajímatele – dochází ke zrušení např. bytových náhrad, vzniká možnost jednostranného zvyšování nájemného i u bytů, kde byla sjednána doba určitá.

6. Daň z převodu nemovitosti a znalecký posudek  

Daň z převodu nemovitosti zůstává ve výši 4%, nově je však možnost sjednat, že poplatníkem daně bude kupující, čímž se prodávající vyhne tomu, aby za úhradu daně ručil. Rovněž již nebude třeba zpracovávat znalecké posudky kromě případů, kdy tak výslovně stanoví zákon.

7. Vkladové řízení a ochrana před podvodnými převody

Změny v označení nemovitostí a další shora uvedené změny se projeví i ve vkladovém řízení. Vklad vzhledem k oznamovací povinnosti katastru účastníkům řízení (jako ochrana proti podvodům) nebude možné provést ve lhůtě kratší než 20 dnů. Doporučujeme proto využít při úhradě kupní ceny úschovu v naší realitní kanceláři či u spolehlivého advokáta nebo notáře. Rovněž je zavedena úplatná možnost hlídání nemovitostí – tj. zaslání upozornění, že k Vašim nemovitostem probíhá vkladové řízení.

Vzhledem ke shora uvedených základním změnám nedoporučujeme v žádném případě používat jakékoli staré vzorové smlouvy, neboť se v souladu se shora uvedeným změnilo označování nemovitostí a zejména práva a povinnosti smluvních stran.

V našich pobočkách jsou Vám naši pověření pracovníci k dispozici a Váš případný dotaz zkonzultují s našimi právníky, kteří se již novou právní úpravou detailně zabývají a danou problematiku přednášejí – např. Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem v Brně.

NOZ

Publikováno 3.1.2014 do sekce Aktuálně

Zpět na úvodní stranu

blog comments powered by Disqus